Potato and Onion Soup for 2

3tbsp
 • 0.045l
 • 45ml
 • 9tsp
 • 0.19cup
 • 0.079pint
Milk
Blend until matt likes the texture
50g
 • 0.05kg
 • 0.11lb
 • 1.76oz
Butter
Melt Cook 1 min Stir in Sweat for 10 mins Simmer 10 mins
110g
 • 0.11kg
 • 0.243lb
 • 3.88oz
Onions
Chopped Finely
Salt
4 Medium Potatoes Diced
850ml
 • 0.85l
 • 56 23tbsp
 • 170tsp
 • 3.59cup
 • 1.5pint
Veg Stock